18 juli 2021Straffe Gemeenten met Smaak

Straffe Gemeenten met Smaak

De afgelopen jaren kregen we veel vraag vanuit de gemeenten zelf, maar ook producenten ter plekke uit diverse gemeenten om evenementen binnen de eigen gemeente te organiseren rond streek- en hoeveproducten. Veel gemeenten hebben noch de logistieke middelen, noch de know-how of mankracht in huis om in te zetten op een grootschalig evenement waarbij de lokale korte keten onder de aandacht kan gezet worden, maar hebben desalniettemin wel de interesse om zoiets te organiseren. Andere gemeenten hebben dan weer een aantal reeds mooie initiatieven op poten gezet en vragen zich luidop af of ze deze evenementen een meerwaarde kunnen geven met de aanwezigheid van lokale producenten.
De producenten echter zijn vaak overbevraagd en kunnen nooit goed inschatten welke evenementen een meerwaarde voor hen kunnen betekenen.


Met dit project wil de vzw Streekproducten Vlaams-Brabant (=SVB) haar expertise ten dienste stellen van de verschillende gemeenten en met hen een duurzame relatie bestendigen.


Zo wil de vzw SVB bij aanvang van het project een oproep lanceren naar de verschillende gemeenten en lokale middenveldorganisaties uit Vlaams-Brabant met de vraag zich kandidaat te stellen voor een pilootevenement rond promotie van streek- en hoeveproducten bij hen in de gemeente. Hiervoor kunnen ze een project indienen, samen met lokale producenten en/of middenveldorganisaties. Het doel hierachter is ook om de sociale, lokale cohesie tussen deze verschillende actoren te verbeteren.
De gemeente neemt de voortrekkersrol voor het project, terwijl het initiatief kan komen van producenten en/of middenveldorganisaties. Die samenwerking kan dan leiden tot een pilootevenement dat wordt goedgekeurd door de vzw SVB en ten slotte tot de uitvoering van een nieuw korte keten evenement in de gemeente of een uitbreiding van een reeds bestaand initiatief met die ecologische insteek. De vzw SVB deelt tijdens deze evenementen zijn know-how, communicatiekanalen, marketingervaring en


Van elk type evenement wordt ook een draaiboek gemaakt dat nadien kan dienen als leidraad voor toekomstige initiatieven. De voorbeeldcases worden daar ook voorgesteld ter inspiratie.
Daarnaast wordt er een online platform ontwikkeld voor de gemeenten, waarnaar er na de projectduur kan gerefereerd worden om nieuwe initiatieven in te dienen, materiaal te reserveren, draaiboeken te bekijken, communicatietemplates te downloaden,…

De vzw SVB maakt een selectie van 10 projecten en volgt deze mee op. Zo bewaakt ze het gebruik van het eigen merk en/of concepten en controleert of de lijn en visie van korte keten en gebruik van streek- en hoeveproducten wel wordt nagestreefd. Er wordt een draaiboek opgesteld ifv elk type evenement en de vzw SVB stelt ook al haar materiaal van de Smaakhoeve ter beschikking. Er wordt een uitleenformule uitgewerkt én een online agenda bijgehouden hiervoor. De gemeenten zelf zijn echter verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van het evenement. Het transport van het benodigde materiaal wordt gecoördineerd door de vzw SVB, maar wel bekostigd door de organiserende gemeente. Er wordt eveneens een verzekeringsformule uitgewerkt voor het uitlenen van het materiaal. Het materiaal wordt verder wel gratis ten dienste gesteld van de gemeenten.

Dit project biedt de kans aan 10 gemeenten om als piloot in te stappen en tegen een beperkte kost en mét de samenwerking van een aantal partners met expertise in zowel communicatie als uitvoering een korte keten evenement te organiseren. Na afloop van het project, is het de bedoeling dat via het online platform heel wat inspiratie kan opgedaan worden én er ook een degelijke reservatietool mét draaiboeken en communicatietemplates voor elk type evenement voor handen is.
Daarbij krijgt men ook steeds een indicatie van de kostprijs van de organisatie voor een bepaald type project.


Met dit project willen we de naambekendheid van streek- en hoeveproducten enerzijds vergroten bij het grotere publiek en met de toevoeging van die lokale toets ook eventueel bestaande evenementen een meerwaarde bieden. Het doel blijft hierbij om de bezoekers van de evenementen te sensibiliseren om zowel tijdens, maar ook nadien hun aankoopgedrag om te buigen naar een eerder lokaal karakter door te kiezen voor streek – en hoeveproducten.


Stappenplan:

1. In kaart brengen bestaande, interessante korte keten evenementen, verspreid over de projectperiode en provincie, die als pilootproject als 1 van de 10 evenementen kunnen fungeren (bv. Dag van de Aardbei in Diest, Druivenfeesten in Overijse, Toer de Geuze in het Pajottenland,…

2. Oproep bij de verschillende gemeenten en middenveldorganisaties in Vlaams-Brabant met uitnodiging tot indienen evenement.

3. Keuze maken van de 10 evenementen, rekening houdend met spreiding over provincie én projectduur, alsook met de verscheidenheid in vorm van evenement.

4. Uitrol van webplatform waarop de evenementen chronologisch worden voorgesteld en waar na het evenement ook per genre een draaiboek kan aan gekoppeld worden en dat op lange termijn kan dienen als tool voor gemeenten bij de organisatie van eigen evenementen rond korte keten.

5. Uitwerken algehele communicatie voor de evenementen én voor toekomstige projecten in kader van korte keten, waarbij de huidige standaard van het eigen beeldmerk en dat van partners wordt nagestreefd, zodat dit ook uitstraalt op de kwaliteit van de (toekomstige) evenementen.

6. Organisatie van 10 evenementen, verspreid over de provincie én projectduur.

 

 

Naar iets op zoek?

hageland hageland hageland hageland hageland hageland